Setup Yubikey GPG on Ubuntu

sudo apt install scdaemon pcscd
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 536BB58C